Algemene Ledenvergadering 11 december 2021

Op zaterdag 12 december 2021 online (middagprogramma FLORON-dag) 14:00-15:30 uur. Aanmelden is niet nodig. Vanaf 14.00 uur kunt u de vergadering volgen via: https://meet.google.com/tri-ohfk-gks

1.       Opening door voorzitter Renée Bekker

2.       Vaststellen agenda

3.       Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering

4.       Stand van zaken Hugo de Vries Prijs en Stipendium Bottelier

5.       Stand van zaken Plant Biology (Theo Elzenga)

6.       Stand van zaken Boekencollectie (Marnel Scherrenberg)

7.       Stand van zaken ledenadministratie (Laurens Sparrius)

8.       Financieel jaarverslag 2020 en accountantsverklaring 2018 en 2019 (Laurens Sparrius)

9.     Verslag van kascommissie (Tijs Ketelaar en Jan van Groenendael) over boekjaar 2020 en verkiezing nieuwe leden kascommissie

10.     Vaststellen Begroting 2022

11.   Bestuurswisseling: Na drie termijnen van drie jaar treedt Wouter Kohlen af als bestuurslid Hugo de Vries Prijs. Het bestuur dankt hem en stelt voor om Mans Schepers te benoemen als zijn opvolger.

12.   Jaarplan 2022

13.   Rondvraag

14.   Sluiting

 

We zoeken twee nieuwe leden van de kascommissie voor de kascontrole  van het boekjaar 2021, De controle is digitaal en heeft plaats in het voorjaar van 2022. Wie belangstelling heeft, mag zich melden bij Laurens Sparrius (sparrius@floron.nl)