Op zaterdag 12 december 2020 online (middagprogramma FLORON-dag) 15:00-16:00 uur. Aanmelden is niet nodig. De link verschijnt op de dag zelf op https://www.floron.nl/actueel/floron-dag-2020

1.       Opening door voorzitter Renée Bekker

2.       Vaststellen agenda

3.       Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering

4.       Stand van zaken Hugo de Vries Prijs en Stipendium Bottelier (Wouter Kohlen).

5.       Stand van zaken Plant Biology (Theo Elzenga)

6.       Stand van zaken ledenadministratie (Nils van Rooijen en Laurens Sparrius)

7.       Financieel jaarverslag en accountantsverklaring 2018 en 2019 (Tijs Ketelaar en Laurens Sparrius)

8.     Benoeming kascommissie voor 2021. Het bestuur stelt voor om vanwege de hoge kosten de jaarlijkse accountantscontrole te laten vervallen. De statuten schrijven voor dat in dat geval een kascommissie een oordeel geeft over het financieel jaarverslag.

9.     Vaststellen Begroting 2021

10.   Verkiezing bestuursleden: Het bestuur stelt voor om Wouter Kohlen te benoemen tot bestuurslid “Hugo de Vries Prijs en Stipendium”. Hiermee komt de functie van Eerste Secretaris vrij en hiervoor wil het bestuur Marnel Scherrenberg voordragen. Jeroen Bos treedt af na twee termijnen. Tijs Ketelaar neemt afscheid als bestuurslid. Als oud-penningmeester was hij nog een jaar tijdelijk bestuurslid om de boekhouding van 2019 af te handelen.

11.   Jaarplan 2021

12.   Rondvraag

13.   Sluiting