Pionierbegroeiingen op rotsbodems in Zuid-Limburg

Wiene Bakker

Begeleiding: Nils van Rooijen (Radboud Universiteit/WUR). 

In Nederland komt de Associatie van de Tengere veldmuur alleen op enkele geïsoleerde, zonnige kalkrotsen in Zuid-Limburg voor. De plantengemeenschap is rijk aan zeldzame en bedreigde soorten en is een eigen prioritair habitattype binnen Natura 2000. De laatste decennia is er veel veranderd aan het leefgebied van de Associatie van Tengere veldmuur en gevreesd wordt dat het niet goed gaat met de associatie. De plantengemeenschap is echter lange tijd niet goed onderzocht. We onderzochten daarom of de Associatie van Tengere veldmuur nog in goede staat in Nederland voorkomt, wat er aangaande de soortensamenstelling de afgelopen eeuw is veranderd en welke factoren van invloed zijn geweest op eventuele veranderingen. De antwoorden op deze vragen kunnen ons helpen bij het maken van de juiste inschatting van de toekomst van het  vegetatietype in Nederland. Op veel plekken verdween of verarmde de plantengemeenschap tijdens een periode (1920-1980) van gebrekkig beheer en de herintroductie van beheer (1980) leidde, waarschijnlijk door beperkte kolonisatie, slechts tot een aanvankelijk herstel, dat niet doorzette. Plekken waar de vegetatie ondanks langdurige verruiging en een voedselrijke bodem hardnekkig in goede staat bleef voortbestaan en de aanwezigheid van een vrij rijke vorm van de  plantengemeenschap in groeven bieden echter hoop voor de toekomst.